Content

Geodesy
Boykov V.V., Galazin V.F., Korablev E.V. Application of Geodetic Satellites for Fundamental and Applied Problems Solution 8-12
Cheremisin V. F., Kosenko V. E., Zvonar V.D., Ermolenko V.I., Kavtarashvili S.S. State-of-Art and Prospects of Space Geodetic and Navigation Systems Development 12-17
Boykov V.V., Galazin V.F., Kaplan B.L. Experience of PZ-90 Coordinate Geocentric System Production 17–21
Kaplan B.L., Maksimov V.G. Application of Geodetic Satellites for Perfecting National Geodetic Network 21-22
Gerasimov A.P., Efimov G.N., Nasretdinov K.K. Simultaneous Adjustment of Astronomic-Geodetic and Satellite Nets 23-24
Galazin V.F., Makedonskij E.L., Zueva A.N., Nasretdinov K.K., Medvedev L.V., Orlov V.V., Chugunov I.P., Yakovenko P.E. Experience of Gravity Field Planetary Models Construction Using Geo-IK 24-27
Galazin V.F., Pleshakov D.I., Kryukov S.V., Trifonov S.F., Yarockij P.V. Determination of Detailed Parameters of Geopotential in World Ocean Using Geo-IK 27-31
DOI: 10.22389/0016-7126