1 Zhukovskiy V.E.
2 Kiselev V.V.
3 Sveshnikov V.V.
Year: 
№: 
738
Pages: 
26–28
Citation:
Zhukovskiy V.E., 
Kiselev V.V., 
Sveshnikov V.V., 
(2002) Национальный атлас России в полиграфической и электронной версиях. Geodesy and cartography = Geodezia i Kartografia, 63(1), pp. 26–28. (In Russian).