1 Borodko A.V.
2 Krayuhin A.N.
3 Pozdnyak G.V.
4 Kozlov V.V.
5 Gorlov V.N.
6 Riabchikova V.I.
Year: 
№: 
823
Pages: 
2-7
Citation:
Borodko A.V., 
Krayuhin A.N., 
Pozdnyak G.V., 
Kozlov V.V., 
Gorlov V.N., 
Riabchikova V.I., 
(2009) Topic "Oil. Gas" in the National Atlas of Russia. Geodesy and cartography = Geodezia i Kartografia, 70(2), pp. 2-7. (In Russian).