DOI: 
10.22389/0016-7126-2018-932-2-48-58
1 Chibryakov Ya.Yu.
Year: 
№: 
932
Pages: 
48-58

Institute of economics and transport development (IETD)

1, 
Abstract:
The purpose of the article is to justify transport cartography as a special scientific field. The versatility of transport as an object of research leads to its socio-economic and technical aspects being studied by various sciences. The history of this field of knowledge is considered briefly in order to understand the place transport cartography occupies in the system of sciences, and its periodization has been carried out from the 1830s to today. When determining the position of transport cartography in the system of sciences, the core of this scientific direction is identified – it is the condominium of transport geography and the general theory of cartography, as well as its environment – a set of sciences attracted by transport cartography for studying reality. The disciplines allied to transport geography – such as population geography and general economic geography, as well as transport statistics, space researches, the ecology of transport, mathematics, general systems theory and the history of transport are taken as the environment. The boundaries of transport cartography as a scientific direction are delineated; its subject of study and eight major tasks are defined.
References: 
1.   Aksenov I. Ya. Yedinaya transportnaya sistema. Мoskva: Vysshaya shkola, 1991, 383 p.
2.   Aslanikashvili A. F. Metakartografiya. Osnovnyye problemy. Tbilisi: Metsniereba, 1974, 125 p.
3.   Баранский Н. Н. Ekonomicheskaya kartografiya. Vypusk 1. Metody kartografi rovaniya ekonomicheskikh yavleniy. Moskva: MIIGAiK, 1939, 162 p.
4.   Baranskiy N. N. Ekonomicheskaya kartografiya. Vypusk 3. Protsess sostavleniya ekonomiko-geografi cheskikh kart i atlasov, ikh chteniye i analiz. Moskva: Geodezizdat, 1940, 96 p.
5.   Baranskiy N. N. Ekonomicheskaya geografiya. Ekonomicheskaya kartografi ya. Мoskva: Geografgiz, 1960, 452 p.
6.   Berliant A. M. Teoreticheskiye problemy kartografii. Мoskva: Izdatel’stvo MGU, 1993, 114 p.
7.   Bugaevsky Yu. L., Vereschaka T. V. Sozdaniye atlasa: sovremennyye tendentsii i problemy kartografi cheskogo proizvodstva, obrazovaniya, kachestva sozdavayemykh proizvedeniy. Izvestiya vuzov. Geodeziya i aehrofotos”emka, 2017, no. 4, pp. 57–61.
8.   Bunge W. Theoretical Geography. Perevod s angliyskogo V. Ya. Barlasa, V. B. Kuznetsova, Yu. V. Medvedkova. Moskva: Progress, 1967, 279 p.
9.   Vasilevskiy L. I. Osnovnyye problemy issledovaniy po geografi i transporta kapitalisticheskikh i ekonomicheski slaborazvitykh stran. Voprosy Geografii, 1963, no. 61, pp. 153–176.
10.   Vereshchaka T. V. Topograficheskie karty: nauchnye osnovy soderzhaniya. M.: MAIK Nauka / Interperiodika, 2002, 319 p.
11.   Kuhn T. S. Struktura nauchnyh revolycij. Perevod s angliyskogo I. Z. Naletova. М.: Мoskva, 1977, 292 p.
12.   Preobrazhenskiy A. I. Ekonomicheskaya kartografiya. Мoskva: Uchpedgiz, 1953, 205 p.
13.   Salishchev K. A. O kartografi cheskom metode issledovaniya. Vestnik Moskovskogo universiteta, Seriya fi ziko-matematicheskikh i yestestvennykh nauk, 1955, no. 10, pp. 161–170.
14.   Salishchev K. A. Idei i teoreticheskiye problemy kartografi i 80-kh godov. Itogi nauki i tekhniki. Seriya: Kartografiya, Moskva: Izd-vo MGU, 1982, Vol. 10, 156 p.
15.   Tarkhov S. A. Geografiya transporta. Pod obshchey redaktsiey P. Ya. Baklanova i V. E. Shuvalova.Sotsial’noekonomicheskaya geografiya v Rossii, Vladivostok: Dal’nauka, 2016, pp. 61–69.
16.   Chibryakov Ya. Yu. Razvitiye kartografi cheskogo metoda dlya issledovaniy zheleznodorozhnoy seti Rossii. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata tekhnicheskikh nauk: 25.00.33. Мoskva: MIIGAiK, 2015, 199 p.
17.   Yurkina M.I., Brovar B.V. (2014) Of the evolution of geodesy and gravimetry maintenance and of their tasks. Geodezia i Kartografia, (9), pp. 47-56. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2014-891-9-47-56.
18.   Eckert M. (1925) Die Kartenwissenschaft: Forschungen und Grundlagen zu einer Kartographie als Wissenschaft. Berlin, Leipzig, Walter de Gruyter & Co. . no. 1, 640 p.
19.   Friendly M. (2002) Visions and Re-Visions of Charles Joseph Minard. Journal of Educational and Behavioral Statistics, Volume 27, no. 1, pp. 31–51. DOI: 10.3102/10769986027001031.
20.   Peucker K. (1902) Drei Thesen zum Ausbau der theoretischen Kartographie. Geographische Zeitschrift, no. 4, pp. 204-222.
Citation:
Chibryakov Ya.Yu., 
(2018) Theoretical aspects of transport cartography. Geodesy and cartography = Geodezia i Kartografia, 79(2), pp. 48-58. (In Russian). DOI: 10.22389/0016-7126-2018-932-2-48-58
Publication History
Received: 09.11.2017
Accepted: 13.02.2018
Published: 20.03.2018

Content

2018 February DOI:
10.22389/0016-7126-2018-932-2